ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ
ของ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นๆ กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลที่ใช้บังคับ

การเข้าสู่ abbott.co.th ของท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจปรับปรุงโดย แอ๊บบอตเป็นครั้งคราว โดยปราศจากการแจ้งให้ท่านทราบ การเข้าสู่ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่าน ได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอตซึ่งได้ถูกรวมไว้ กับข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่างๆ ด้วยประการฉะนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็น ระยะๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีขึ้น การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่แอ๊บบอตได้ประกาศ ถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หากท่าน ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวหรือไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้ ให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้)

ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบต่างๆ

ท่านรับทราบ และยินยอมว่า

 • ๑.ถึงแม้ว่าแอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับบริษัทมาไว้ ในในเว็บไซต์นี้ก็ตาม แอ๊บบอตไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสม ของข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาเสนอ “ตามที่เป็นอยู่” และอาจรวมไปถึง ความไม่แม่นยำทางเทคนิค หรือความผิดพลาดทางการพิมพ์ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีสสงวนสิทธิ์ใน การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ๒.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ไม่เป็นตัวแทนรับผิดชอบ หรือรับประกันด้วยประการใดๆ หรือลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์นี้ ด้วยประการฉะนี้ แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส ปฏิเสธ ความรับผิดชอบต่อข้อคิดเห็น และการรับประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือการเปรียบเปรย หรือ ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรืออื่นๆ รวมถึงการปราศจากข้อจำกัดในการรับประกันต่างๆ ของการ ซื้อขาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ทางแอ๊บบอต จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกประเภท หรือทุกลักษณะ รวมถึงโดยปราศจาก ข้อจำกัดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม ผลสืบเนื่องพิเศษ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอันสืบเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการดำรงอยู่ หรือการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต และ/หรือข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงว่าทาง แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จะได้รับการแนะนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ๓.แอ๊บบอต ไม่รับผิดชอบ และไม่รับประกันด้วยประการทั้งปวงต่อความแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมกับเวลา และความเหมาะสมของข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งไฮเปอลิ้งค์ ต่างๆ หรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ทางแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จะไม่แก้ไข เซ็นเซอร์ หรือควบคุมเนื้อหาที่ได้จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม หรือบนกระดานข่าว ห้องแชท หรือ ที่แสดงความเห็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณาว่าเป็น ที่ต้องสงสัย และไม่ได้รับการรับรองโดยแอ๊บบอต
 • ๔.เว็บไซต์นี้อาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตที่สะท้อนถึงการคาดหมายของ แอ๊บบอต ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และการพัฒนาทางธุรกิจ คำแถลงการณ์คาดการณ์เกี่ยวเนื่องกับความ เสี่ยง และความไม่แน่นอน การพัฒนา หรือผลลัพธ์อันแท้จริง อาจแตกต่างทางเนื้อหาจากที่ได้วางแผนไว้ และขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความสำเร็จของโครงการวิจัยในปัจจุบัน ผลลัพธ์ จากการทดลองทางคลีนิกที่ยังรอผลอยู่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง การอนุมัติด้าน กฎระเบียบของเภสัชกรรม ความถูกต้องและการบังคับใช้ด้านสิทธิบัตร เสถียรภาพของความสัมพันธ์ ทางการค้า และสถานะทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแอ๊บบอตไม่อยู่ในเงื่อนไข ข้อผูกมัดที่จะปรับปรุงความ ทันสมัยของเนื้อหาแต่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันต่อสมัยอยู่เป็นประจำ
การใช้ของท่าน

ท่านเข้าใจ รับทราบ และยินยอมดังต่อไปนี้

 • โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะไม่ทำลาย ขัดขวางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือในเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของแอ๊บบอต ท่านยังยินยอมที่จะไม่พยายามเข้าถึงระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ และจะยืดถือตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของภาคท้องถิ่น ภาครัฐ รัฐบาลกลาง และนานาชาติ
 • ท่านให้สิทธิกับ แอ๊บบอตในการใช้เนื้อหาทั้งปวงที่ท่านได้อัพโหลด หรือส่งมาที่เว็บไซต์นี้ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ในทุกรูปแบบ ที่ทางแอ๊บบอตเลือก รวมทั้งไม่จำกัดอยู่เพียงการทำสำเนา แสดงการปฏิบัติหรือตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลง การรวมเข้ากับเนื้อหาอื่นๆ หรือต่อยอดบนพื้นฐานของเนื้อหา
 • ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดยแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตผู้ใดก็ตาม ที่ได้ทำการสื่อสารทางคำพูด ทางลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์กับ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (เช่น การตอบกลับ ถามคำถาม ออกความเห็น แนะนำ หรือเสนอแนวคิด ฯลฯ) หากเว็บไซต์ใดๆ ของแอ๊บบอต ต้องการ หรือเรียกร้องข้อมูลนั้นๆ และ ข้อมูลนั้นๆ มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) แอ๊บบอตจะรับมาใช้ และเก็บรักษา ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ดังนั้นการสื่อสารนั้นๆ หรือข้อมูลที่ได้ ส่งมาโดยวิธีนั้นๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และทางแอ๊บบอตมีสิทธิที่จะนำไปทำสำเนา ตีพิมพ์ หรือใช้ข้อมูลนั้นๆ ตาม วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงปราศจากข้อจำกัด การวิจัย การพัฒนา การผลิต ใช้หรือขายผลิตภัณฑ์ นั้นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนั้นๆ ผู้ส่งข้อมูลใดๆให้กับแอ๊บบอต เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาอย่าง เต็มที่ รวมทั้งความจริง และความแม่นยำ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใด
การทำฉลากให้ผลิตภัณฑ์

ถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ชื่อของผลิตภัณฑ์ คำบรรยาย และการปิดฉลากจะมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรัฐ ผลิตภัณฑ์อาจหาไม่ได้ในทุกๆ ประเทศ หรืออาจหาได้ภายใต้ยี่ห้อที่แตกต่างออกไป จุดเด่นที่แตกต่าง หรือการ บ่งบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่อยู่ในรายการ จำเป็นต้องใช้ใบสั่งจากมืออาชีพด้านการดูแล สุขภาพ ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน และได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ห้ามไม่ให้ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทนการค้าของแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส บริษัทสาขา และบริษัทในเครือเข้าไปมี ส่วนร่วม ในการให้คำแนะนำด้านการแพทย์วินิจฉัยให้การรักษา หรือบริการทางแพทย์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ สัมพันธ์ฉันท์แพทย์ และคนไข้ผ่านเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล เอกสาร และกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นข้อมูลที่จัดหามาโดยบุคคลที่สามภายใต้สัญญาที่มีกับทาง แอ๊บบอต หรือบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ สามารถอนุมัติให้ใช้ข้อมูลได้ถ้า (1) การแจ้งลิขสิทธิ์ให้ปรากฏอยู่บนสำเนาทั้งหมด (2) ใช้ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูล เพื่อส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (3) ข้อมูลต้องไม่ถูกแก้ไขแต่ประการใด และ (4) ห้ามใช้ กราฟิกที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้แยกจากข้อความที่มาคู่กับกราฟิก ทางแอ๊บบอต ไม่รับผิดชอบกับเนื้อหาที่จัดมาโดย บุคคลที่สาม และห้ามท่านจ่ายแจกเนื้อหานั้นๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ในเรื่องนั้นๆ ยกเว้น กรณีที่ได้อนุญาตไว้ด้านบน ไม่มีใบอนุญาต หรือสิทธิใดๆ ถูกมอบให้กับผู้ใด หรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมาย การค้า กรรมสิทธิ์ใดๆ ของ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ไม่ว่าจะโดยคำพูด หรือการเทียบเคียง

ห้ามทำเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า อุปกรณ์ตกแต่งทางการค้า และผลิตภัณฑ์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดย ปราศจากการอนุญาต ของแอ๊บบอตลาบอแรตอรีส ยกเว้นกรณีที่ทำขึ้นเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ หรือบริการของทางบริษัท

หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกลอกเลียนแบบ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านสามารถ แจ้งทางแอ๊บบอต โดยจัดผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังต่อไปนี้

 1. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านยืนยันว่าถูกละเมิด
 2. การระบุเนื้อหาที่ยืนว่าได้มีการละเมิด และข้อมูลที่เพียงพอ เพื่ออนุญาตให้ทางแอ๊บบอต ค้นหา เนื้อหานั้นๆ
 3. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของท่าน
 4. คำบอกเล่าจากท่านว่าท่านมีเจตนาอย่างบริสุทธ์ใจว่าข้อพิพาทที่ถูกนำไปใช้นั้นถูกละเมิด และไม่ได้ รับอนุญาต
 5. ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ คำอธิบายจากท่านว่าข้อมูลด้านบนของท่านนั้นถูกต้อง และ ท่านคือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบอำนาจใจการดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
 6. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายเซ็นจริงของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการกับลิขสิทธิ์ในนามของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในการยื่นแจ้งยืนยันการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อตัวแทนของแอ๊บบอต

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
(แอ๊บบอตแคร์ – เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์)

ตู้ปณ. 49
ปณฝ. มักกะสัน
10402

ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

แอ๊บบอต มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของท่าน เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า และผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ของเรานั้นถูกควบคุมโดย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และการเข้าสู่ และการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยท่านยินยอมกับข้อผูกมัดของ นโยบายนั้น

ท่านรับรู้และยินยอมว่าเมื่อท่านได้ยื่นข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนของท่านที่ได้ให้กับ abbott.co.th ขณะที่ ทางแอ๊บบอตได้วางมาตรการปกป้องไว้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบ หรือการขัดขวางโดยมิได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม การรับประกันอันแน่นอนของความปลอดภัยก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ของการเข้าถึง หรือการเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับอนุญาตแม้จะมีความพยายามป้องกันของทางเราแล้วก็ตาม ทางแอ๊บบอต จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึง หรือการเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับอนุญาต หรือต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ หรือค่าเสียหายที่สืบเนื่องมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ที่เกิดขึ้นกับ ลูกค้า หรือผู้ใช้ แม้ว่าทางแอ๊บบอตจะได้รับการกล่าวเตือนมาก่อน ถึงความอาจเป็นไปได้ของค่าเสียหายนั้นๆ ทางแอ๊บบอต ไม่รับรองอย่างชัดแจ้ง หรืออย่างเทียบเคียงว่าข้อมูลที่จัดหาโดยลูกค้าผู้ใด จะปลอดภัยจากการ ถูกขัดขวาง หรือการเข้าสู่โดยมิได้รับอนุญาต และจะไม่รับรองโดยต่อการซื้อขาย และความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์เฉพาะ ลูกค้าแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับรหัสผ่านของตนเอง

ข้อจำกัด และความรับผิดชอบ

ทางแอ๊บบอต จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ความเห็นที่มี หรือลงไว้ หรือสามารถหาได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ การเชื่อมั่นในเนื้อหา ข้อมูล และความเห็นเหล่านี้ถือเป็นการเสี่ยงของท่านเองแต่ผู้เดียว ทางแอ๊บบอตปฏิเสธ การรับผิดชอบต่อการความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหาในนั้น

เว็บไซต์นี้ของแอ๊บบอต เนื้อหาในเว็บไซต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีอยู่ หรือสามารถหาได้ทาง เว็บไซต์นี้ ถูกจัดหามาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่หาได้” โดยรวมความผิดพลาดทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางแอ๊บบอต หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้อำนวยการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ หน่วยงานนั้นๆ (จากนี้ไปเรียกว่าเป็น คณะของแอ๊บบอต) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทุกประเภท ภายใต้ทฤษฎี ทางกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ใน เว็บไซต์นี้ของท่าน บริการใดๆ ที่มีอยู่ใน หรือมีผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อรวม ทั้งความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม โดยเป็นโทษ โดยบังเอิญ โดยเป็นตัวอย่าง หรือเป็นผลที่สืบเนื่องมา รวมทั้ง ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียผลกำไร หรือค่าเสียหายที่เป็นผลจากความล่าช้า การหยุดการบริการ ไวรัส การลบไฟล์ต่างๆ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือความผิดพลาด การละเลย หรือความไม่แม่นยำอื่นใด ในเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความละเลยของทางแอ๊บบอตหรือไม่ ไม่ว่าทางแอ๊บบอตจะได้รับ การเตือนถึงความอาจเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ แล้วหรือไม่ก็ตาม หากบางรัฐไม่อนุญาตให้จำกัดความ รับผิดชอบ ดังนั้นบทบัญญัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับท่านได้

จงตระหนักว่าการแจ้งทางกฎหมายเพิ่มเติม การปฏิเสธ และข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ อาจนำมาใช้กับ เว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโดย หรือดำเนินการโดย แอ๊บบอต บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ

ข้อกำหนดทั่วไป

ท่านยินยอมว่าข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้บรรยายถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราในส่วนของ abbott.co.th ถูกสร้างขึ้น และปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยกฎหมายของประเทศไทย จะควบคุมข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อหลักความ ขัดแย้งของกฎหมาย หากศาลที่มีอำนาจพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ท่านยินยอมว่าบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมี ผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ท่านยินยอมโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่บังคับใช้ในทางตรงกันข้าม ท่านไม่สามารถ ยื่นคำร้อง หรือก่อให้เกิดการกระทำจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ abbott.co.th หรือข้อบังคับ เงื่อนไขเหล่านี้ เกินกว่าหนึ่ง (1) ปีภายหลังจากการการกระทำได้เกิดขึ้น